Stadgar

Stadgar för intresseföreningen Skalpellen

§ 1 Intresseföreningens syfte är att främja utvecklingen av veterinärmedicinsk kirurgi och anestesi för smådjur. Föreningen skall fungera som ett forum där kirurgi och anestesi intresserade veterinärer kan diskutera veterinärmedicinska problemställningar under möten med vetenskapligt tema.

§ 2 Föreningens styrelsemedlemmar väljs på 3 år. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och skattmästare. Vid varje möte väljs dessutom en kursledare för nästa mötes arrangemang.

§ 3 Föreningssammanträden bör äga rum minst en gång per år,

Möten annonseras senast 6 veckor i förväg i Svensk Veterinärtidning.

§ 4 Möten finansieras genom uttag av avgifter efter en uppställd budget.

§ 5 Obligatoriska punkter vid varje möte / årsmöte.

 • Mötets öppnande
 • Val av ordförande för mötet
 • Mötets behöriga utlysande
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Val av justeringsmän 2 st
 • Föregående mötes protokoll
 • Ekonomisk redovisning med revisionsberättelse (årsmöte)
 • Ansvarsfrihet för styrelsen (årsmöte)
 • Nyval av styrelsemedlemmar och revisor (årsmöte)
 • Rätt att teckna föreningens firma (årsmöte)
 • Fastställande av medlemsavgift (årsmöte)
 • Nästa mötes ämnesområde, plats samt val av kursledare.
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

 

§ 6 Ändring av föreningens stadgar kan ske efter föredragning vid ordinarie årsmöte.

§ 7 Föreningen kan upplösas efter två på varandra följande årsmötesbeslut.

Comments are closed.